Functiebeschrijvingen

VAV wordt draaiende gehouden door een grote groep vrijwilligers die de benodigde functies binnen de vereniging vervullen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle functies binnen VAV, en nog belangrijker, ziet u voor welke functies er momenteel een vacature is. Op die manier kunt u eenvoudig kijken op welke manier u misschien een bijdrage kunt leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging.

_____________________________________________

Voorzitter
[vacature, per direct]

 • Geeft leiding aan (algemene) bestuursvergaderingen, dagelijks bestuur en algemene leden vergadering (ALV).
 • Vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 • Onderhoudt noodzakelijke contacten met de Atletiekunie en andere externe (overheids)instanties.
 • Houdt toezicht op de naleving van het Beleidsplan.
 • Wordt in functie gekozen en benoemd door de algemene leden vergadering (ALV) voor een zittingsperiode van 4 jaar.

Reden vacature
Aftreden van de huidige voorzitter

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Heeft meerder jaren bestuurservaring / heeft meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden.

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Dagelijks bestuur, commissies en externe contacten: circa 8 vergaderingen per jaar

Inlichtingen
Voorzitter VAV

________________________________________

Penningmeester
[vacature, per direct]

 • Voert het financieel beheer van de vereniging
 • Is verantwoordelijk voor: het opstellen van de begroting, de jaarrekening en het aanvragen van subsidies
 • Is lid van het dagelijks bestuur en wordt benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar

Reden vacature
Aftreden van de penningmeester

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Financieel administratieve opleiding of ervaring
Kennis van (belasting)wegeving is een pre

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Dagelijks bestuur: circa 4 vergaderingen per jaar

Inlichtingen
Voorzitter VAV, penningmeester VAV

________________________________________

Secretaris[vacature, per direct]

Verzorgt de secretariële activiteiten van de vereniging, zoals: 

 • notuleren / verslaggeving van dagelijks- en alg. bestuursvergaderingen, alsmede van de Alg. Ledenvergadering
 • vaststellen vergader agenda’s – versturen van uitnodigingen –opstellen van het jaarverslag
 • draagt zorg voor ( delegeren van ) de ledenadministratie
 • verzorgen van interne en externe correspondentie
 • is lid van het dagelijks bestuur en wordt benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar

Reden vacature
Aftreden van huidige functionaris

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Heeft bij voorkeur secretariële ervaring of verwerft die door middel van instructie van de voormalig secretaris

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Dagelijks bestuur: circa 4 vergaderingen per jaar
Voorbereiden van het jaarverslag & de algemene leden vergadering: 4-5 dagen extra

Inlichtingen
Voorzitter VAV, secretaris VAV

________________________________________

Bestuurslid Accommodatiebeheer[vacature, per direct]

Voert het algemene beheer over de accomodatie, zoals:

 • Regelen van schoonmaken/reiniging
 • Kantinebeheer en bezetting - Regelen van gebruik door derden (verhuur)
 • Veiligheidsplan ( bewaking,  ontruiming, etc.) voor de accommodatie
 • Opstallen ; onderhoud en uitbreiding, resp. ruimte benutting.
 • Materialen; onderhoud en vervanging
 • Zittingsperiode: 2 jaar

Reden vacature
Aftreden van huidige functionaris

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Organisatorische (project)ervaring gewenst, goede communicatieve vaardigheden

Geschatte inzet
6-8 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Extra (incidenteel) intern & extern overleg: 2x per maand (4 uur)

Inlichtingen
Voorzitter VAV, secretaris VAV

________________________________________

Medewerker Accommodatiebeheer[vacature, per direct]

 • Regelen van; leeghalen oud-papiercontainer, 1 a 2 maal per week
 • Afvalcontainer ( vrijdag ochtend ) “aan de weg” zetten en weer terug op het terrein zetten
 • Voorraad toiletpapier en handdoekjes op peil houden
 • Uitvoeren van onderhoud aan de accommodatie, binnen en buiten, ( o.a. schilderwerk, dakgoten en h.w.a. roosters reinigen)
 • Repareren van trainings- en wedstrijdmaterialen
 • Snijden/snoeien van graskanten en onkruidbestrijding

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Ervaring met, en kennis van, bouw- en installatietechniek is gewenst

Geschatte inzet
4 uur/week

Vergaderfrequentie
2x per jaar overleg met bestuurslid accomodatiebeheer

Inlichtingen
Adri Memelink, Leo Lansbergen

________________________________________

Bestuurslid Operationele aansturing[vacature, per direct]

 • Is verantwoordelijk voor de trainingsactiviteiten van alle sportvormen bij VAV
 • Controleert en coördineert dit in nauwe samenwerking met de trainerscoördinatoren
 • Houdt frequent overleg met trainerscoördinatoren over de afstemming van kwalitatieve en kwantitatieve trainers capaciteit
 • Adviseert over het toekennen van opleidingsfaciliteiten aan ( aspirant ) trainers
 • Zittingsperiode: 2 jaar

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Bij voorkeur bekend met de organisatie van sporttrainingen. Heeft of verwerft inzicht in trainersopleidingen

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Trainers & bestuursoverleg: minimaal 2x per jaar
Incidenteel overleg met coordinatoren

Inlichtingen
Voorzitter VAV

________________________________________

Bestuurslid Evenementen/commissies[vacature, per direct]

 • Het bestuurslid Evenementen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid m.b.t. zowel wedstrijd- als sociale evenementen. Het bestuurslid houdt daartoe intensief contact met en stimuleert de commissies die verantwoordelijk zijn voor de diverse evenementen
 • Het bestuurslid Evenementen legt binnen het algemeen bestuur verantwoording af over de resultaten op zijn/haar beleidsterrein
 • Zittingsperiode: 2 jaar

Reden vacature
Onderbezetting algemeen bestuur, taakverlichting overige bestuursleden

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Bestuurservaring en goed communicatieniveau gewenst.
Initiërende en stimulerende taakopvatting.

Geschatte inzet
4 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Voor 3-4 evenementen: circa 2 bijeenkomsten per jaar met de organisatiecommissies

Inlichtingen
Voorzitter VAV

________________________________________

Lid commissie Evenementen[vacature, per direct]

Het organiseren van VAV- Heuvelrugloop (draaiboek beschikbaar):

 • verzorgen publiciteit –sponsorwerving/ondersteuning –regelen v. tijdregistratie
 • verzorgen inschrijvingen -regelen vergunningen -uitzetten parcours 
 • regelen parcoursbewaking en verkeer -verzorgen prijzen
 • regelen wedstrijdsecretariaat –coördineren v.d. accommodatie

Het organiseren van de Scholierenveldloop.( 1ste woensdag in oktober, draaiboek is beschikbaar)

 •  verzorgen van publiciteit – verzorgen van inschrijvingen
 •  uitzetten van het parcours – verzorgen van prijzen
 •  regelen van het wedstrijdsecretariaat – coördineren v.d. accommodatie

Reden vacature
Onderbezetting diverse commissies

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Geen, voorkeur voor atleten met ervaring in wegwedstrijden

Geschatte inzet
Uitgaande van 2 wedstrijden en 7 commissieleden: 20 uur per jaar

Vergaderfrequentie
Circa 6x per jaar met de eigen commissie

Inlichtingen
Leo Lansbergen

_________________________________________

Bestuurslid Vrijwilligerswerk[vacature, per direct]

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vrijwilligers Beleidsplan
 • Maakt deel uit van de Vrijwilligerscommissie en rapporteert als zodanig aan het algemeen bestuur
 • Initieert en stimuleert het vrijwilligerswerk en daarmee samenhangende activiteiten, zoals; werving , opleidingen, waardering/beloning
 • Zittingsperiode: 2 jaar

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Goede communicatieve vaardigheden, cursus Vrijwilligersbeleid is (indien gewenst) beschikbaar

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Algemeen bestuur: circa 10 vergaderingen per jaar (2,5 uur per vergadering)
Extra commissievergaderingen: circa 6 per jaar
Representatie: 4x per jaar een dag

Inlichtingen
Voorzitter VAV

________________________________________

Lid Vrijwilligerscommissie[vacature, per direct]

Draagt zorg voor de uitvoering van het Vrijwilligers Beleidsplan, taken hierbij zijn

 • Werving en plaatsing van vrijwilligers
 • Beheer Vrijwilligers Databank
 • Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers
 • Deskundigheidsbevordering v. vrijwilligers ( trainingen, cursussen)
 •  Communicatie en informatie over vrijwilligerswerk verzorgen.
 • Rapportage aan het bestuur

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Communicatief en motiverend kunnen optreden
Kennis van structuur en cultuur van de vereniging is gewenst (c.q. te verwerven)

Geschatte inzet
6 uur/maand

Vergaderfrequentie
4x per jaar commissievergadering
2-3x incidenteel , voorafgaand aan evenementen

Inlichtingen
Leo Lansbergen

________________________________________

Lid Sponsorcommissie[vacature, per direct]

 • Het werven en behouden van sponsors van VAV. Hoofd- en subsponsors, bordsponsors en adverteerders op de Website en het Informatiescherm.
 • Sponsorcontacten onderhouden.

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Geen. Bij voorkeur affiniteit met verkoop en relaties in het plaatselijke/regionale bedrijfsleven

Geschatte inzet
Naar eigen inzicht, indicatie is 2 uur per week

Vergaderfrequentie
Circa 4x per jaar met de sponsorcommissie

Inlichtingen
Voorzitter VAV

________________________________________

Trainerscoordinator Atletiek[vacature, per direct]

 • Draagt zorg voor voldoende trainers voor de verschillende atletiek groepen
 • Stimuleert de (bij-) scholing van de trainers
 • Bevordert  de communicatie en afstemming tussen de trainers
 • Bewaakt het kwaliteitsniveau en progressie van de atleten en trainers
 • De trainerscoördinator wordt voorgedragen door het bestuurslid “ Operationele  Aansturing” en door het bestuur benoemd
 • De functie wordt ingevuld zonder bestuursverantwoordelijkheid

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Sportacademie gewenst, een achtergrond als trainer is een voorwaarde

Geschatte inzet
4 uur/week

Vergaderfrequentie
Circa 3x per jaar overleg met de trainers
Circa 2x per jaar Trainers-Bestuur overleg

Inlichtingen
Bestuurslid operationele aansturing

________________________________________

Lid Wedstrijd organisatie commissie (WOC)[vacature, per direct]

 • De WOC wordt gevormd door scheidsrechters, wedstrijdleiders en een lid van het wedstrijdsecretariaat.
 • Is verantwoordelijk voor de (technische) leiding en uitvoering van de thuiswedstrijden. 
 • Verzorgt i.s.m. de baanploeg ( team juryleden ), het uitzetten van het terrein. 
 • Evalueert de atletiekwedstrijden / maakt jaarverslag voor de ALV 

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Affiniteit met baanwedstrijden is gewenst

Geschatte inzet
6 uur/week

Vergaderfrequentie
Voor een wedstrijd circa 10 uur voorbereiding in een periode van 4 weken + de wedstrijddag zelf
Gedurende het seizoen, afhankelijk van de taak, 10-30 uur (verdeeld over het jaar)

Inlichtingen
WOC VAV

________________________________________

Wedstrijdadministratie & Beheer clubrecords

 • Administreren van wedstrijduitslagen & baanrecords
 • Het registreren van clubrecords van de junioren en senioren

Reden vacature
Huidige vrijwilliger stopt

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Geen, in bezit zijn van computer

Geschatte inzet
15 minuten/week (afhankelijk van aantal meldingen)

Vergaderfrequentie
Niet van toepassing

Inlichtingen
Ina Memelink, Aart van de Weerdhof

________________________________________

Wedstrijdsecretariaat[vacature, per direct]

 • Verzorgen van de administratie van VAV wedstrijden
 • Wedstrijden overzicht naar “Sportservice” i.v.m. onderhoud atletiekbaan
 • Wedstrijden aanmelden bij de Atletiekunie – Verenigingen uitnodigen
 • Trainers VAV uitnodigen
 • Rode Kruis informeren m.b.t. wedstrijden
 • Medailles uitzoeken en bestellen. – Aanmeldingen verwerken
 • Startnummers regelen, -Jurylijsten samenstellen,-Financiën, etc., controleren
 • Medewerkers v. secretariaat aansturen
 • Uitslagen verzorgen
 • Financieel overzicht maken t.b.v. de penningmeester

Reden vacature
Vervanging van de wedstrijdsecretaris

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Organisatorische & administratieve vaardigheden of ervaring
Ervaring met het omgaan met PC (programma's)

Geschatte inzet
1-2 uur/week
Per wedstrijd: circa 5 halve dagen voorbereiding, 8-10 uur op de dag zelf, 5 uur afronding

Vergaderfrequentie
1-2x per jaar evaluatie/bespreking wedstrijdprogramma i.s.m. wedstrijdleiders en scheidsrechters

Inlichtingen
Ina Memelink

________________________________________

Jurycoordinator[vacature, per direct]

 • Verzorgt de aanvraag voor jurycursussen ( bij taakcoördinator v.d. Atletiekunie )
 • Verzorgt bijscholing juryleden, na vernieuwing v.d. reglementen.
 • Informeert en inviteert juryleden overeenkomstig  het wedstrijdprogramma.
 • Informeert wedstrijdleiders over de helpers per wedstrijd.
 • Beheert, i.s.m. de vrijwilligerscommissie de administratielijst van juryleden, zowel intern (ledenadministratie) als extern ( Atletiekunie )

Reden vacature
Vertrek van de huidige functionaris

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Communicatieve vaardigheden

Geschatte inzet
4 uur per wedstrijd

Vergaderfrequentie
Niet van toepassing

Inlichtingen
Ina Memelink

________________________________________

Trainer junioren[vacature, per direct]

 • Voorbereiden en verzorgen van de training van de junioren (b.v. jeugd van 12/13 jaar)
 • Rapporteert aan Trainingscoördinator Atletiek, over voortgang en resultaten van de trainingen en wedstrijden
 • Opstellen van het trainingsprogramma, i.s.m. Trainerscoördinator Atletiek

Reden vacature
Uitbreiding trainerscorps

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Cursus JAL (Jeugd Atletiek Leider), eventueel bereid deze te volgen (op kosten van VAV)
Opleiding sportacademie met atletiekaantekening
Ervaring als atleet strekt tot aanbeveling

Geschatte inzet
Wekelijks 2 x 1 ½ uur op de trainingsavonden
Coachen tijdens de competitiewedstrijden (2 – 4 zaterdagen)
Coachen tijdens overige wedstrijden; optioneel

Vergaderfrequentie
2x per jaar (2 uur) trainersoverleg
Houd regelmatig contact met de trainerscoordinator Atletiek

Inlichtingen
Trainerscoordinator VAV

________________________________________

Trainer Atletiek[vacature, per direct]

 • Het verzorgen van training voor  wedstrijdatletiek, aan pupillen en junioren
 • Bij pupillen spelenderwijs atletiek leren kennen
 • Bij de junioren wedstrijdgericht trainen met alle disciplines van atletiek
 • Het begeleiden tijdens wedstrijden en periodiseren van trainingen
 • Motiverende functie in de groep, atleten enthousiast houden voor het sporten en inspelen op de behoefte van sporters

Reden vacature
Uitbreiding trainerscorps

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Atletiekachtergrond, kennis van zaken, opleidingen via Atletiekunie

Geschatte inzet
Wekelijks 3 uur
1x per maand een wedstrijd op zaterdag of zondag

Vergaderfrequentie
4x per jaar

Inlichtingen
Hans Veldhuis

________________________________________

Trainer Loopgroep (recreatief)[vacature, per direct]

 • Verzorgt looptrainingen voor recreatieve loopgroep(en), met gebruikmaking van afwisselende programma’s en locaties / terreinen
 • Instrueert deelnemers m.b.t. looptechniek en prestatie naar vermogen

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Loopervaring noodzakelijk
Opleiding LT (Atletiekunie)

Geschatte inzet
Wekelijks: 4-5 uur (3 trainingen van 80 minuten)

Vergaderfrequentie
Trainer-Bestuuroverleg: 2x per jaar

Inlichtingen
Bestuurslid Operationele aansturing

________________________________________

Trainer Nordic Walking

 • Instrueert recreatieve sporters in de techniek(en) van het N.W. en adviseert over materiaal-gebruik
 • Stelt een gevarieerd trainingsprogramma op
 • Geeft recreatief en sportief (bege-) leiding tijdens trainingen
 • Verzorgt –naast de trainingen- extra sociaal-sportieve evenementen

Ervaring/opleiding
Opleiding N.W. trainer
Kennis van EHBSO
Goed niveau van 'eigenvaardigheid' is gewenst

Geschatte inzet
Wekelijks: 4-8 uur (afhankelijk van vraag & aanbod)

Vergaderfrequentie
Trainer-Bestuuroverleg: 2x per jaar

Inlichtingen
Bestuurslid Operationele aansturing

________________________________________

Trainer Sportief Wandelen

 • Instrueert recreatieve sporters in de techniek(en) van S.W.
 • Stelt daarvoor een trainingsprogramma op.
 • Geeft leiding aan trainingen S.W en verzorgt daarnaast extra sociaal-sportieve evenementen.

Ervaring/opleiding
Opleiding Sportief Wandelen trainer
Goed niveau van 'eigenvaardigheid' is gewenst

Geschatte inzet
Wekelijks: 4-8 uur (afhankelijk van vraag & aanbod)

Vergaderfrequentie
Trainer-Bestuuroverleg: 2x per jaar

Inlichtingen
Bestuurslid Operationele aansturing

________________________________________

Trainer Trim-Fit
Het verzorgen en leiding geven aan trainingen in de vorm van spelsoorten, circuit training en bewegen op muziek

Ervaring/opleiding
CIOS & Trainer Atletiek
Enige jaren trainerservaring

Geschatte inzet
Wekelijks: 7 uur

Vergaderfrequentie
Trainer-Bestuuroverleg: 2x per jaar

Inlichtingen
Bestuurslid Operationele aansturing

________________________________________

Trainer GALM & 55+ groep
Het verzorgen en leiding geven aan training op aangepast niveau (afgestemd op leeftijd en lichamelijke/medische beperkingen (ongemakken). De trainingsvormen zijn: spelonderdelen, gymnastiek en bewegen op muziek

Ervaring/opleiding
CIOS & Specialisatie 'Bewegen van ouderen'
Kennis van sportmedische aspecten

Geschatte inzet
Wekelijks: 4 uur

Vergaderfrequentie
Trainer-Bestuuroverleg: 2x per jaar

________________________________________

Lid Jeugd Activiteiten Commissie[vacature, per direct]

 • Het organiseren van activiteiten voor pupillen en junioren: speldagen, jeugdfeesten en –kamp.
 • In samenwerking met de trainers en de wedstrijdsecretarissen, bevorderen van het wedstrijdbezoek en het begeleiden van de jeugd tijdens wedstrijden en activiteiten

Reden vacature
Uitbreiding van de bestaande commissie, taakverlichting voor huidige commissieleden

Ingangsdatum
Per direct

Ervaring/opleiding
Geen, nuttige praktijkervaring is het hebben van een kind bij de jeugd van VAV

Geschatte inzet
2 uur per maand, incidenteel (rondom activiteiten) meer

Vergaderfrequentie
Circa 4x per jaar met de jeugdcommissie over de activiteiten

Inlichtingen
??

________________________________________

Lid Kantinecommissie
Coördineert alle lopende zaken m.b.t. de kantine : beheer, schoonmaken, inkoop, leiding geven aan bemensing kantine tijdens wedstrijden, sleutelbeheer, etc. De commissie bestaat uit circa 3 personen.  Onderling worden taken verdeeld, zoals bijvoorbeeld voor inkoop en voorraadbeheer en de Sociale Hygiëne Controle.

Ervaring/opleiding
Bij voorkeur: diploma Sociale Hygiëne Controle.
De commissie verdeelt de taken onderling (het is nuttig als enkele leden ervaring hebben in de horeca).

Geschatte inzet
Maximaal 4 wedstrijddagen per jaar aanwezig zijn in de kantine (plus de voorbereiding van deze wedstrijden)
8 uur per wedstrijddag

Vergaderfrequentie
4x per jaar (2x commissie, 2x met organisatieteam wedstrijden)

Inlichtingen
Bestuurslid Accomodatiebeheer

________________________________________

Administratiemedewerker

 • Beheer en onderhoud van de ledenadministratie ( m.b.v. administratieprogramma)
 • Verzorgen van en controle op het innen van contributie
 • Het bijhouden van personeelsadministratie en uren declaraties
 • Onderhouden van het archief

Ervaring/opleiding
Kennis van (digitale) administratie

Geschatte inzet
4 uur per week

Vergaderfrequentie
Incidenteel overleg met secretaris en/of penningmeester

Inlichtingen
Penningmeester