Algemene Ledenvergadering matig bezocht

Op woensdag 28 mei is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Ondanks de tijdige en uitvoerige aankondigingen was het aantal aanwezige leden teleurstellend klein.

Ligt dat aan de keuze van de datum ( voorafgaand aan het Hemelvaart-weekend ) of moeten we wederom de conclusie trekken dat een groot aantal leden nauwelijks belangstelling heeft voor het wel en wee van onze vereniging?

Hoe het ook zij, de wel aanwezige leden hebben uitvoerig gebruik gemaakt van hun recht (en plicht ) om het bestuur aan te spreken op het uitgevoerde beleid en de plannen voor het komende jaar. Met name de jaarrekening 2013 en het begrotingsvoorstel 2015 leverden, als gewoonlijk, nogal wat stof ter discussie. En zo hoort het ook! In de begroting 2015 heeft het bestuur aan de uitgave kant enkele grotere en kleinere bezuinigingen doorgevoerd en daar  een “ behoudend” inkomstenplaatje naast gezet. Zo wordt b.v. de contributie voor 2015, volgens de te verwachten indexering, verhoogd met 2 %, terwijl de voorgestelde aanpassing

( vermindering ) van de “gezinskorting” door de vergadering werd afgewezen.

Het was voor de penningmeester verheugend te kunnen melden dat de lopende begroting 2014 in positieve zin wordt beïnvloed door de succesvolle acties van onze sponsorcommissie.

Naast de uitvoerige behandeling van de jaarrekening en de begroting deden de diverse commissies en het bestuur ook ( schriftelijk ) verslag over het afgelopen jaar 2013. Ook  de actuele stand van zaken t.a.v. de uitvoering van het meerjaren-beleidsplan werd aan de leden toegelicht. Daarin werd duidelijk dat een aantal zaken bij VAV aardig op de rit staan maar dat er m.n. nog vrijwilligers gezocht worden om actief deel te nemen in enkele commissies.

 

Archief Overzicht