Agenda Algemene Ledenvergadering

AGENDA Algemene Leden Vergadering d.d. 20 mei 2015

Aanvang 20.00 uur

  1 Opening: mededelingen en ingekomen stukken.

  2.Notulen van de algemene ledenvergadering  d.d. 28-05-2014

  3.Bespreking jaarverslag 2014 

  4.Bespreking jaarrekening 2014 

  5.Verslag kascommissie    

  6.Goedkeuring jaarrekening 2014 en decharge bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2014

  7.Schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag

     PAUZE

  8.Goedkeuring begroting 2016 en aanpassing contributie 2016

  9.Aftredende bestuursleden:

    Leo Lansbergen:           portefeuille: accommodatie, niet herkiesbaar

    Ina van der Schaaf:       portefeuille: secretaris, niet herkiesbaar

    Richard Achterberg:      portefeuille: operationele aansturing, niet herkiesbaar

10 Rondvraag: behandeling schriftelijk ingediende vragen

11 Sluiting

De vergaderstukken voor deze vergadering liggen op 20 mei 2015 ter inzage in de kantine. Vanaf 13 mei 2015 staan ze op de website van VAV. Leden, die vragen hebben naar aanleiding van de vergaderstukken, verzoeken we om deze vóór 20 mei 2015 schriftelijk te stellen aan de secretaris.

 

Archief Overzicht