Privacy policy

November 2018 - De Veenendaalse Atletiekvereniging (VAV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van leden, gebruikers van onze Facebookpagina en bezoekers van onze website. 

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van Facebook en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt VAV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die verenigbaar zijn met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uitgaan van uw toestemming voor de registratie van uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt als lid van onze vereniging en deelname aan door ons georganiseerde activiteiten; 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens  van de leden van de Veenendaalse Atletiekvereniging  worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

  • Wanneer u een verenigingslidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met VAV. Hieronder verstaan wij indien u ons via e-mail of social media benadert;
  • Om onze leden van informatie te voorzien omtrent verenigingsaangelegenheden. 

Verwerking van foto’s van deelnemers
Tijdens de door ons georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten worden daarvan verslagen en foto’s gemaakt, ook van aanwezige deelnemers. Korte samenvattingen en enkele foto’s worden op onze websites geplaatst om daarmee geïnteresseerden te informeren. Ook worden soms foto’s van deelnemers in brochures opgenomen en verstrekt aan een krant voor publicatie. Wij gaan daarbij uit van het principe dat wij toestemming hebben om gemaakte foto’s, waarop deelnemers afgebeeld worden, te mogen gebruiken, tenzij een persoon hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 

E-mail
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toesturen van informatie omtrent verenigingsaangelegenheden van VAV. 

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie vanuit onze vereniging dan kunt dit richten aan: Veenendaalse Atletiekvereniging, Spitsbergenweg 48, 3902 HL Veenendaal of e-mail: secretaris@vav-veenendaal.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
VAV laat geen gebruik van uw persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media
VAV informeert graag, via het web en (eigen) social media kanalen, over activiteiten van onze vereniging en voor promotionele doeleinden van onze vereniging. VAV is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met VAV: secretaris@vav-veenendaal.nl

Website van VAV en andere websites
Op de website van VAV treft u een aantal links aan naar andere websites. VAV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

VAV
Postbus 126
3900 AC  Veenendaal

Of e-mail: secretaris@vav-veenendaal.nl

Wijzigingen
VAV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien VAV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop VAV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een interne communicatie naar al onze leden toe en het kenbaar maken op onze website.