Algemene Ledenvergadering in kleine kring gehouden.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 25 mei j.l.  heeft het VAV-bestuur, ten overstaan van een klein aantal aanwezige leden, verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2015. Enkele zaken uit de vergadering:

Belangrijk onderwerp  is altijd de financiële situatie van de club, waarover de penningmeester kon melden dat 2015 is afgesloten met positie resultaat van ca. € 14.000,-

Dat is verheugend maar… voor de komende periode zijn er wel twee belangrijke zorgpunten, n.l; de stagnerende groei in het ledenaantal en het ontbreken van een actieve sponsorcommissie. Beide zaken van groot belang voor het financieel gezond houden van de club. Het bestuur doet een dringende oproep aan leden die bereid zijn sponsoractiviteiten op te pakken.

De begroting voor 2017 werd door de leden goedgekeurd, inclusief een contributieverhoging van 1%, voor alle categorieën.

De ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gegeven  te investeren in een nieuwe Led-lichtinstallatie voor de atletiekbaan, op voorwaarde dat de aangevraagde ( overheid-)subsidie wordt toegekend.

Door de technische commissie wordt er op aangedrongen op korte termijn een beslissing te nemen over de aanvraag voor een landelijk groot sportevenement –b.v. de NK Masters- in het kader van het 70-jarig bestaan ( 2019 ) van VAV.

Tijdens de vergadering werd Leo Lansbergen door het bestuur verrast door hem het Lidmaatschap  van Verdiensten  toe te kennen.

Ter afsluiting maakt het bestuur er wederom melding van dat het leiden van een grote club met slechts drie (3! ) bestuursleden een bijna onmogelijke taak is. Er moeten echt nieuwe bestuursleden bij komen, willen we VAV goed blijven organiseren. 

Archief Overzicht